De vanligaste orsakerna till att man kör fast i sin konst

Bli bättre på att förstå och kommunicera med din egen arbetsprocess för att ta viktiga utvecklingssteg i din konst.
Feb 24 / Peter Sköld


Dela artikeln med dina vänner!

Att arbeta med sin konst är för det mesta väldigt stimulerande och lustfyllt, men dem allra flesta konstnärer har också erfarenheten av att det ibland kan vara precis tvärtom. Att man då och då hamnar i faser där man på olika sätt kör fast i sitt arbete, och där man kan känna en enorm frustration, osäkerhet och tvivel som tar bort det mesta av den där lusten man kände innan. Där motivationen och inspirationen försvinner, vilket i sin tur ytterligare brukar spä på och förstärka osäkerheten och det tvivel man redan har. På det viset hamnar man lätt i en negativ spiral där problemen förstärker varandra och dessutom bidrar till att nya problem uppstår. Det kan det därför vara svårt att på egen hand kunna hantera och ta sig ur dessa tillstånd.  

Som konstnär har jag förstås också gott om egna erfarenheter av att på olika sätt köra fast i mitt arbete. Kombinerat med att jag under 20 års tid även har handlett väldigt många konstnärer, ofta med just den här typen av problem, så har jag haft möjlighet att studera vad som brukar orsaka den här typen av problemen, och på vilket sätt man kan hitta lösningar som fungerar och som konkret hjälper konstnärer med att kunna hantera och lösa dessa problem.

Det är väldigt tydligt att de allra flesta konstnärer förr eller senare hamnar i ungefär samma typ av problem, och man kör fast på ungefär samma ställen, och av samma orsaker. Mer eller mindre alla konstnärer som kommer till mig, brukar beskriva samma typ av problem. Där man upplever att man har kört fast i sitt arbete och inte vet hur man ska komma vidare. Och att man har förlorat motivationen och inspirationen. Eller att man saknar ett eget driv och en medvetenhet i sitt arbete. Och att man upplever sin konst som spretig och osammanhållen, utan någon röd tråd. Eller att man känner sig för alltför osäker och osjälvständig i sitt arbete.

Om man tittar lite närmare på alla dem här problemen och låsningarna som konstnärer brukar hamna i med jämna mellanrum, så är det tydligt att det väldigt sällan handlar om själva tekniken och hantverket. Istället handlar det om dig själv - hur du upplever och förhåller dig till ditt eget arbete och din konst. När det handlar om motgångar som är kopplade till tekniken och det praktiska arbetet, så brukar man ofta vara väl förberedd på det, och kan därför hantera det mesta ganska bra. Det kan till och med vara så att man blir sporrad i sitt arbete på grund av den typen av motgångar och problem. En orsak till det är sannolikt också att det är inom tekniken och det praktiska hantverket man har de mesta av sina kunskaper.

Men den här typen av problem som handlar om en själv och sin psykologi kopplat till sin arbetsprocess, gör att man ofta blir ganska överrumplad och handlingsförlamad. Det blir därför ofta svårt att kunna lösa och kunna hantera den här typen av tillstånd och problem. Och man har ju inte heller några egentliga kunskaper för att kunna göra det. Därför brukar alla dem här problemen mer eller mindre förbli olösta, och fortsätter därför att påverka ens arbete negativt, och gör att det blir mycket svårare att kunna utvecklas i sin konst.  

Om man inte har kunskaperna man behöver för att kunna hantera och lösa dem här olika tillstånden och problemen, så är det också vanligt att man i stället ”omedvetet” börjar utforma hela sitt konstnärskap utifrån att det ska vara så friktionsfritt som möjligt. Där många beslut man tar i arbetet egentligen inte är kreativa och konstnärliga beslut, utan handlar istället om att man vill undvika att hamna i de här jobbiga tillstånden. Där man börjar undvika att ta risker i sitt arbete, och allt som gör en osäker. Vilket är extra olyckligt eftersom osäkerhet i sin arbetsprocess kan vara en viktig indikation på att man arbetar på ett sätt där man faktiskt prövar något nytt och annorlunda, och därför också utvecklas.

Det här brukar också skapa en jobbig och besvärlig arbetsprocess som hela tiden stoppas upp och reduceras så fort man hamnar i olika typer av tillstånd. Om man då inte har några egentliga kunskaper för hur man själv hanterar och löser den här typen av problem, så är det vanligt att man istället hanterar situationen genom att man tänker att lösningen ska komma ”utifrån”, från någon annan än dig själv och din egen arbetsprocess. Där man ofta blir alltför beroende av att andra hela tiden ska ge en motivationen tillbaka, och komma med sina förslag på hur man ska jobba vidare. Eller där man tänker att lösningen ligger i att man ska lära sig en ny teknik eller att jobba med ett visst material eller typ av motiv.

Inget av detta löser ju det egentliga problemet, så konsekvensen blir istället att man fastnar i sin utveckling och att problemen sprider sig och blir fler. Där man blir ännu mer osäker och osjälvständig och ännu mer beroende av att andra ska lösa ens problem med blockeringar i sitt arbete, och där man blir ännu mer splittrad i sitt arbete med ännu fler stilar, tekniker och material man jobbar med.

Trots att alla dessa tillstånd och problem så tydligt är en naturlig del av det konstnärliga arbetet, och mer eller mindre drabbar alla som jobbar med konst, så är det ändå inget som man brukar inkludera och arbeta med på konstutbildningar, där man lär kursdeltagarna hur man ska förstå och hantera problemen och hur man kan använda dem för att till och med ta viktiga utvecklingssteg i sin konst. Det är ju också det som är orsaken till att man inte har några kunskaper i den här delen av arbetet. Vilket gör att man som konstnär hamnar i en väldigt märklig och svår situation, där man fastnar i ett vakuum, där man får försöka hantera allt det här helt på egen hand, utan några egentliga kunskaper eller möjligheter att skaffa sig dem kunskaper man faktiskt behöver. För man behöver ju en ”helt annan typ” av kunskaper än den man redan har och som man får på konstutbildningar. Om man redan har gått flera målarkurser och konstskolor, så är det ju ingen lösning att man går ännu en kurs som ger samma typ av kunskaper som man redan har.

Även konstnärer som studerat 5 år på en konsthögskola hamnar i de här tillstånden och låsningarna. Lösningen är ju inte att man då går ytterligare en konsthögskoleutbildning. Och även om det vore möjligt, så är det ju fortfarande inte sannolikt att du lär dig den här typen av kunskap den här gången heller. Det är tydligt att det finns stora luckor i konstutbildningar, där man utelämnar stora centrala delar av det konstnärliga arbetet, där man egentligen behöver massor av specifika kunskaper för att kunna utveckla ett mer fungerande konstnärskap som bättre speglar hur det konstnärliga arbetet faktiskt ser ut.

Det uppstår därför ett stort tomrum i konstutbildningarna, där man är hänvisad till konstkurser med samma innehåll som man redan har gått. Och den fortbildning som konstnärer erbjuds, brukar ofta handla om fördjupning i en viss specifik teknik eller material, eller hur man deklarerar som konstnär och bedriver en bättre marknadsföring.  

Det här är bakgrunden till hur jag valt att utforma min handledning och fylla det här tomrummet som finns i konstutbildningar. Under de 20 år jag har handlett och hjälpt konstnärer bland annat med att lösa sina blockeringar och problem, så är det väldigt tydligt att så gått som alla konstnärer har ungefär samma typ av problem, och att orsaken till problemen är ungefär desamma. Så det går alltså att förutse vilka brister i sitt arbete som skapar dessa problem.

På motsvarande sätt blir det lika tydligt vilka faktorer som faktiskt är avgörande för att man ska kunna utveckla ett konstnärskap fungerar! Där man trivs och känner sig motiverad, och hur det i sin tur bidrar till att man kan höja den konstnärliga kvalitén i sin konst, vilket i sin tur förbättrar ens förutsättningar att kunna få erkännande och framgång med sin konst.

Det är dem här orsakssambanden och mönstren som jag har studerat under alla dem år jag har handlett konstnärer!

En händelse med värdefulla insikter

Det är framförallt en händelse från min tid som lärare och handledare på en konstskola, som jag förstod att man behöver inkludera fler delar och aspekter i handledningen för att den ska fungera effektivare och bättre. Jag hade flera ateljésamtal med en ambitiös och begåvad konstnär som gjorde stora framsteg i sitt arbete, och vi hade en längre genomgång av de senaste målningarna. Tillsammans resonerade vi oss fram till hur konstnären skulle pröva att jobba vidare under den kommande veckan, och vi var båda euforiska av hur fantastiskt bra det kunde bli! Vi hade noga gått igenom allt som var bra i de tidigare målningarna, och vad som varit mindre bra, och jag gav tips om ytterligare referenser till konstnärer som kunde inspirera och bidra med uppslag för hur man kunde måla vidare. Tillsammans hade vi gått igenom hur konstnären nu kunde ”trycka på gasen” och vidareutveckla och experimentera fram ännu fler målningar, och även större målningar, i samma stil och anda.

Inför kommande ateljésamtal var jag övertygad om att få ta del av nya spännande målningar, och att konstnären ännu en gång tagit viktiga utvecklingssteg! Istället möttes jag av en konstnär som utstrålade frustration och osäkerhet, omgiven av torra penslar och sina gamla målningar. Konstnären beskriver att det hade tagit tvärt stopp efter vårt senaste möte, och att det varit omöjligt att måla vidare. Det var något som kändes fel, något som tog emot.

Konstnären beskriver sedan en stor osäkerhet kring att ”trycka på gasen” och måla vidare på det sätt vi hade pratat om. Det var alltför expressivt, både i bildinnehållet och i arbetsprocessen, och det hade helt enkelt inte fungerat. Efter några tappra försök så var blockeringen ett faktum med osäkerhet och tvivel.

Det fick mig att inse att man som lärare och handledare inte har något val, man måste även inkludera och hantera den personliga psykologin som uppstår under arbetsprocessen. För att konstnären ska kunna ta utvecklingssteg måste man också lyssna på dessa inslag i arbetet och att förstå orsakerna bakom, för att man ska kunna hantera och lösa blockeringen. Det är ju det enda sättet att lösa situationen och få studenten att komma vidare i sitt arbete.

Jag insåg att lösningen ju inte var att på nytt upprepa den fantastiska idén och planen för arbetet, hur bra den var, och hur konstnären skulle gå till väga. Givetvis förstod konstnären allt detta lika bra som jag. Utan det var ju något helt annat som orsakade blockeringen. En viktig slutsats var att en bra idé om hur man ska jobba vidare, inte per automatik behöver betyda att det för den enskilda konstnären också är rätt idé. Hur fantastiskt bra en ny idé och en ny plan för det fortsatta arbetet än är, så spelar det ingen roll om den inte passar konstnären. Det handlar alltså inte om rätt eller fel, i termer av konstnärliga kvalitéer, utan om rätt eller fel i förhållande personen bakom konstnären. Och det gäller att också analysera om det är idén som innehåller fel och behöver justeras, eller om det är konstnären som behöver konstruktiv handledning för att klara av att omsätta idén.

Den här händelsen ser jag som starten på mitt arbete med att metodiskt och systematiskt börja utforma ett nytt sätt att handleda konstnärer på, och som nu 20 år senare har resulterat i Artistlab-modellen och Artistlab-metoden och den handledning jag bedriver inom Artistlab Academy.

Att inkludera konstnären själv och kunskaper kring den personliga psykologin kopplat till arbetsprocessen, visade sig också ge fantastiska resultat. Och att det arbetet i själva verket samtidigt ökade professionaliteten hos konstnärerna, och bidrog till enorma utvecklingssteg. Genast öppnades helt nya möjligheter att handleda konstnärer oerhört mer effektivt, konstruktivt och kreativt, och där konstnärer gjorde konkreta och mätbara resultat som inte annars varit möjliga.

Den absolut största utvecklingspotentialen ligger i att man behöver kunskaper för att bättre kunna kommunicera med sig själv och sin arbetsprocess.

Men jag vill poängtera att syftet med att flytta fokus på det här sättet, inte handlar om att man som konstnär ska bli bättre på att utveckla en känslomässig relation till sin konst. Tvärtom, det handlar om att du ska använda de här olika känslotillstånden för att istället kunna utveckla din konst mer effektivt och professionellt, baserat på erfarenheter och kunskap.  

Med Artistlab-modellen och Artistlab-metoden blir du din egen konst-coach

Under 15 års tid har jag kontinuerligt utvecklat Artistlab-modellen och Artistlab-metoden, så att konstnärer nu själva kan använda dem som verktyg som gör att man kan utveckla den konstnärliga kvalitén på sin konst, och kan hantera och lösa alla dem blockeringar och problem som brukar uppstå i det konstnärliga arbetet. Och därmed också bli mera medvetna och självständiga i sitt arbete.  

Om du använder dig av Artistlab-modellen och Artistlab-metoden när du utvecklar ditt konstnärliga tema och din arbetsprocess, så undviker du samtidigt också att du hamnar i många av dem här problemen längre fram i ditt arbete. Men om du ändå gör det, så är det samma modell och samma metoder som du också använder dig av för att själv kunna hantera och hitta lösningar. Det gör du genom att ”felsöka” i ditt konstnärskap och se i vilka specifika delar du har brister och som orsakar problemen, och som du behöver utveckla och korrigera.

Genom den här modellen och metoderna och den kunskap som dem genererar, så kan du använda dig av alla de här tillstånden och problemen som konkreta och konstruktiva verktyg som faktiskt bidrar till att du kan utveckla din konst, och att du kan göra det ännu effektivare. Det här gör ju också att du blir mer professionell och självständig i ditt arbete, där din utveckling och hur du hanterar motgångar, redan är en integrerad del av hur du har utformat ditt arbete.

Genom Artistlab-modellen och Artistlab-metoden får du alltså kunskaper som gör att du kan börja kommunicera med alla dem här tillstånden och problemen som uppstår i din arbetsprocess, och förstå hur värdefulla dem är. Och på vilka olika sätt du kan använda dig av de som verktyg och metoder för att själv kunna hitta kreativa lösningar som utvecklar din konst, i något som du annars bara upplever som problem och personliga brister.

Så det handlar om att inkludera allt det här i ditt arbete och sluta se de här tillstånden som problem, utan som en naturlig del av det konstnärliga skapandet, och som en konstruktiv och kreativ fas som i själva verket är en förutsättning för att du ska kunna utvecklas. Där de här olika tillstånden i själva verket är helt unika och viktiga indikatorer på vad just du behöver jobba med för att kunna utveckla din konst.