Utveckla ditt konstnärskap med ArtistLab-modellen och ArtistLab-metoden

Med hjälp av ArtistLab-modellen och ArtistLab-metoden får du konkreta verktyg som gör att du får ett mer professionellt förhållande till din konst. Där din arbetsprocess blir mer kreativ, konstruktiv och effektiv.
Feb 20 / Peter Sköld


Dela artikeln med dina vänner!

Oavsett hur man jobbar med sin konst, om man exempelvis målar, tecknar, fotograferar eller skulpterar, och oavsett om man är nybörjare och amatör eller professionell konstnär, så kan man nog säga att de allra flesta konstnärer ändå har tre saker gemensamt:

 • man vill känna sig motiverad och kreativt inspirerad när man jobbar med sin konst.
 • man vill ha ett eget konstnärligt tema och en egen stil som man kan identifiera sig med, och som andra kan känna igen.
 • och så vill man förstås göra bra konst, som är originell och som har konstnärliga kvalitéer.


Baserat på alla dem erfarenheter jag har samlat på mig efter att ha handlett väldigt många konstnärer under 20-års tid, och inte minst alla erfarenheter av att jag själv varit konststudent och verksam som konstnär under hela mitt liv, så är det tydligt att det finns ett stort glapp mellan dem här tre sakerna som de flesta konstnärer definierar som syfte och mål med sin konst, och hur konstutbildningar är utformade.

Då jag handleder konstnärer på alla nivåer, från grundutbildningar för nybörjare till konstnärer som samtidigt studerar på konsthögskolor i både Sverige, Norden, Tyskland och Storbritannien, så har jag fått en mycket god uppfattning om hur konstutbildningar är utformade och hur man undervisar och handleder. Även om det finns vissa mindre variationer, så är det ändå tydligt att man alltid utelämnar de här tre centrala delarna, och att man gör det på alla nivåer av konstutbildningen, från konstnärliga grundutbildningar på konstkurser och konstskolor, ända upp till konsthögskolorna.

Alla konstutbildningar har, mer eller mindre uttalat, givetvis dem här tre sakerna som självklara mål med utbildningen, men det är ju inte samma sak som att man faktiskt också går in i dessa delar och undervisar och handleder, och integrerar det som en naturlig och självklar del av undervisningen. Lika självklar och omfattande som när man undervisar i material och teknik, och annan praktisk och teoretisk kunskap.

Man kan därför säga att konstutbildningar utelämnar flera av de mest centrala delarna i det konstnärliga arbetet, och därmed inte heller ger konstnärer dem kunskaper man egentligen behöver för att kunna utveckla ett mer professionellt och välfungerande konstnärskap. Det är ju faktiskt inom just dem här tre centrala delarna som de allra flesta konstnärliga värden och kvalitéer kan uppstå. Och det är ju dessa värden som i hög grad också definierar syftet och målet med det konstnärliga arbetet, och för hur vi idag brukar definiera vad som är ”konst”, och vad som är konstnärliga kvalitéer.

Man får därför inte kunskaper som gör att man förstår det viktiga sambandet mellan kvalitén på själva arbetsprocessen och den konstnärliga kvalitén på de färdiga konstverken. Och kunskaper i hur man utvecklar en mer effektiv, kreativ och konstruktiv arbetsprocess, som både genererar motivation och inspiration i arbetet, och som samtidigt också genererar konstnärliga kvalitéer och originalitet i de färdiga konstverken. Och för att kunna göra det behöver man kunskaper i olika specifika arbetsmetoder och arbetsprocesser, istället för att det är tillfälligheter och slumpen som styr detta.

Undervisningen brukar också utelämna det specifika arbetet med att utveckla ett eget konstnärligt tema och en egen stil, och att man också betraktar det arbetet som en lika självklar och integrerad del av konstutbildningen som den praktiska och tekniska kunskapen.

Att som konstnär utveckla ett eget konstnärligt tema och stil, som passar både en själv som person och som samtidigt också fungerar inom konsten, där man inom sitt tema kan göra originella verk med konstnärliga kvalitéer, är ju sannolikt den mest centrala och viktiga uppgiften man har som konstnär – det är ju det som till och med i hög grad definierar hela begreppet ”konst” och hur vi ser på målet och syftet med det konstnärliga arbetet.

Utelämnar man den delen av det konstnärliga arbetet på konstutbildningar, så blir konsekvensen att man lämnar också det åt slumpen, och tänker att det inte är något man kan arbeta sig fram till, utan att det är något som bara ska uppstå automatiskt utan att man behöver jobba med det.

Min uppfattning är att det på konstutbildningar finns en utbredd föreställning om att man inte kan och får gå in och handleda i arbetsprocessen där konstnärer utvecklar ett eget konstnärligt tema och en egen stil- utan att det är något som nästan anses vara alltför privat och personligt, och att konstnären själv måste hitta sitt tema och hur man vill jobba med sitt tema. Att man inte får påverka och blanda sig i det arbetet. Det finns också en tydlig beröringsskräck i att vilja prata om vad som brukar och kan definiera konstnärliga kvalitéer och originalitet inom konsten. Vilket ju därför får konsekvensen att man inte heller kan lära ut specifika arbetsmetoder och arbetsprocesser som genererar dem här kvalitéerna och originaliteten.

Det här gör ju egentligen att det konstnärliga arbetet blir onödigt svårt och nästan ter sig lite absurt, där man alltså jobbar mot ett mål, utan att man kan (eller får) definiera vad som egentligen utgör målet. Och där man samtidigt också saknar konkreta kunskaper och arbetsmetoder som kan öka sannolikheten att nå dessa mål.
Det går att likna vid en skattjakt där man inte vet vad man letar efter, och inte heller har någon karta och kompass!

Visst är det mer komplicerat att definiera olika typer av konstnärliga kvalitéer och att handleda i individuella arbetsprocesser och i arbetsmetoder som brukar generera konstnärliga kvalitéer, men det betyder ju faktiskt inte, att det inte går.
Alla typer av målarkurser och konstutbildningar ändå upp på konsthögskolenivå, brukar istället nästan helt uteslutande bygga sin undervisning med ett tydligt fokus på:

 • teknik och annan praktisk och teoretisk kunskap.

 • att deltagarna ska arbeta med uppgifter. I syfte att man ska öva på själva tekniken, eller att öva på att jobba med utgångspunkt från ett visst tema. (Men det är alltid
  uppgifter och teman som en lärare har utformat och som alla ska arbeta med).

  Det finns också en väldigt tydlig tendens på alla nivåer av konstutbildningar, från målarkurser som vänder sig till nybörjare och amatörer och upp till konsthögskolor, att undervisningen och handledningen utgår från att konstnären och kursdeltagaren ska lära sig att jobba med en viss teknik eller ett visst material på det sätt som just läraren gör eller är expert på. Eller att läraren ska lära ut sina egna tekniska knep och tricks, eller en viss typ av tekniska effekter, eller ett visst sätt att jobba med en typ av motiv eller teman som läraren brukar jobbar med. Det handlar alltså inte om att läraren med alla sina kunskaper och erfarenheter, ska gå in och hjälpa kursdeltagaren i sin specifika arbetsprocess. På det viset lämnas kursdeltagaren ensam och får ingen undervisning och handledning i sin egen arbetsprocess och i arbetet med att utveckla sina egna arbeten. Och det blir också upp till kursdeltagaren själv att ta reda på hur man ska omsätta alla generella grupp-övningar till sitt eget arbete, och avgöra om det ens är relevant.

 

 • frånvaron av handledning under arbetsprocessen, ersätts med att man i stället endast bedömer de färdiga eller halvfärdiga konstverken. Utvärderingen reduceras då till att egentligen bara konstatera om kursdeltagaren har lycktast eller inte, men har ju då inte fått någon handledning i arbetet fram till resultatet. Utvärderingen brukar också mest handla om det finns kvalitéer i själva hantverket och tekniken, men berör mycket sällan de konstnärliga kvalitéerna i hur man valt att jobba med själva valet av motiv eller tema.


 • att visa exempel på konstnärer och konstverk som är bra. Inget av dessa inslag är givetvis fel, tvärtom. Det är bara det att det är ett väldigt ineffektivt sätt att handleda konstnärer på, vilket gör hela utvecklingsprocessen onödigt komplicerad och extremt tidsödande. Vilket med stor sannolikhet också gör att många inte utvecklas så mycket som man hade kunnat göra, och det faktum att många också slutar med sin konst.


Det viktiga är i stället att man bygger vidare på den här undervisningen och handledningen, och kompletterar med en handledning som också genererar kunskaper i alla de andra centrala delarna i det konstnärliga arbetet, och som ju faktiskt kanske är ännu viktigare. Med fokus på att handleda kursdeltagarna i sina specifika arbetsprocesser, och att man vågar definiera begrepp som konstnärliga kvalitéer och att man lär ut de specifika arbetsmetoder som faktiskt brukar generera dessa kvalitéer.

Den verkligt stora utvecklingspotentialen hos konstnären och för handledningen, ligger i att man integrerar alla delar i det konstnärliga skapandet, och får balans mellan de praktiska och tekniska kunskaperna och kunskaper i hur man också utvecklar kvalitén på sin arbetsprocess, och i hur man utvecklar konstnärliga kvalitéer genom hur man väljer att jobba med sitt tema och sina motiv. För det är ju faktiskt inte motivet i sig själv som utgör konstverket, och inte heller själva tekniken.

Den stora utvecklingspotentialen ligger just i att man får kunskaper i hur man kan få alla dessa delar att samverka med varandra, det är just i den processen som alla konstnärliga kvalitéer brukar uppstå.  

Konsekvensen av kunskapsluckorna

Konsekvenserna av att man inte undervisar och handleder i dem centrala delarna av det konstnärliga arbetet som jag efterlyser här i texten, blir att många konstnärer får det väldigt svårt att kunna utveckla sin konst och sitt konstnärskap, och där man också får stora svårigheter att själv kunna hantera och lösa alla dem motgångar och problem som man ju ofta ställs inför under sitt arbete.

När jag handleder konstnärer är det väldigt tydligt att alla olika typer av problem man behöver ha hjälp med och orsakerna till att man har svårt att utveckla sin konst, aldrig beror på att man har bristande kunskaper i tekniken!

Utan det handlar alltid om att man saknar kunskaper i hur man utvecklar en fungerande och mer professionell arbetsprocess. Och att man saknar kunskaper i hur man utvecklar ett eget konstnärligt tema, och hur man definierar konstnärliga kvalitéer och originalitet inom konsten, och då framför allt inom samtidskonsten. Utan dessa kunskaper har man därför också problem med att kunna utvärdera vad som är intressant och bra i sin arbetsprocess och i dem färdiga konstverken.

Allt det här sammantaget påverkar förstås kvalitén, både på ens arbetsprocess och hur man trivs i sitt arbete, och på den konstnärliga kvalitén på de färdiga konstverken.
Ytterligare en konsekvens av att man utelämnar dem här centrala delarna i undervisningen på konstutbildningar, blir också att konsten och det konstnärliga arbetet ofta präglas av mycket som är outtalat och diffust. Där man fyller det här tomrummet och avsaknaden av kunskaper, med tysta samförstånd och där man ofta odlar en kultur av att man ska vara väldigt ödmjuk inför uppgiften att göra ”bra konst”, och där man tenderar att mystifiera det konstnärliga arbetet. Istället för att man närmar sig uppgiften med kunskaper i hur man på olika sätt kan definiera dem kvalitéer som skapar bra konst, och professionella arbetsmetoder som brukar generera bra konst.

Allt det här blir i längden för många konstnärer ganska frustrerade och skapar en massa problem, och försvårar arbetet. Där det mesta istället handlar om att man själv ska projicera in värden och kvalitéer i sin konst, som bygger på sina egna känslor och sin inspiration och positiva och konstruktiva vilja. Och det här brukar efter en tid bli ganska jobbigt för många, där ens konst också kan börja kännas lite godtycklig: ena dagen känns det fanatiskt bra för att man känner så, men dagen efter så känns allt plötsligt oerhört dåligt, eftersom man kanske börjar bli osäker på sina känslor, om ”det verkligen är så bra”. Och man har ju egentligen bara sina känslor som avgör det, inga mer konkreta och generella kriterier.

Min erfarenhet av att ha handlett väldigt många konstnärer och studerat alla de här orsakssambanden, är att det är väldigt tydligt att så gott som alla konstnärer kör fast på ungefär samma ställen och av samma orsaker. Det går att förutse vilka brister i hur man har konstruerat sitt konstnärskap som senare leder till att olika typer av problem brukar uppstå: där man exempelvis förlorar motivationen och drivkraften, eller att man hämmas av en stor osäkerhet, eller att man upplever sin konst alldeles för spretig och osammanhållen.

Det är också väldigt tydligt vad orsaken är varför många konstnärer har svårt att ta viktiga utvecklingssteg i sin konst, där man exempelvis vill höja den konstnärliga kvalitén på sin konst och att bli mera medveten och professionell.

Artistlab-modellen och Artistlab-metoden

För att kunna erbjuda konstnärer handledning som ger alla dem här viktiga kunskaperna som man väldigt ofta saknar, så har jag utvecklat ArtistLab-modellen och ArtistLab-metoden.

Den helt unika modellen och metoden för hur man kan handleda konstnärer mer effektivt och konstruktivt i alla delar av arbetsprocessen, är ett resultat av alla mina erfarenheter och kunskaper av att ha handlett och undervisat konstnärer under mer än 20 års tid. Där utgångspunkten alltid har varit hur de faktiska kunskapsluckorna hos konstnärer brukar se ut, och hur konstnärerna själva formulerar sina brister och blockeringar, mål och ambitioner med sin konst. Under 15 år har jag sedan kontinuerligt gjort justeringar baserat på vad som faktiskt fungerar och ger konkreta resultat och utvecklingssteg, och baserat på nya slutsatser kring hur orsakssambanden ser ut kring vad som bidrar till utveckling och kvalité och vad som brukar stå i vägen och blockera.

Det är genom Artistlab-modellen och Artistlab-metoden som vi kan inkludera och jobba med alla delarna i det konstnärliga arbetet, och få dem att samverka med varandra mer kreativt, konstruktivt och effektivt. Där vi även flyttar fokus från tekniken och hantverket, till att också fokusera på att utveckla kvalitén på din egen arbetsprocess, eftersom det är din arbetsprocess som utgör hela grunden och förutsättningen för att du ska kunna utveckla intressant och bra konst, och för att du ska kunna trivas och känna dig motiverad i ditt arbete.

Det är också med hjälp av den här modellen och metoden som du kan utveckla ett eget konstnärligt tema och en egen stil, och där du sen med specifika arbetsmetoder kan utveckla en arbetsprocess som är effektiv och kreativ och konstruktiv, och som genererar alla dom här konstnärliga kvalitéerna, som ju faktiskt brukar vara målet med konsten.

Alla dem här nya kunskaperna gör att du som konstnär kan bli mera medveten och självständig i ditt arbete, där du själv kan lösa problem och hitta konstruktiva och kreativa vägar för hur du kan jobba vidare med din konst, och där du själv har konkreta kunskaper och kriterier för att kunna utvärdera konstnärliga kvalitéer i dina arbeten. Vilket gör dig mer självständig i ditt arbete, och inte beroende av att ”andra” hela tiden ska lösa dina problem och ge dig inspiration och motivation.

På det viset lägger du samtidigt också grunden för ett mer professionellt förhållande till din konst!

Alla konstkurser och målarkurser som Artistlab Academy erbjuder utgår från Artistlab-modellen och Artistlab-metoden. Genom att du lär dig hur du jobbar med modellen och metoden, så kommer du kunna coacha dig själv, där du själv kan hantera och lösa alla problem och motgångar som brukar uppstå i det konstnärliga arbetet, och själv kunna utveckla den konstnärliga kvalitén och professionaliteten i ditt konstnärskap.